Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
REGULAMIN

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Anna Śruborz, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą HALO NATURA z siedzibą w Katowicach za pośrednictwem sklepu internetowego halonatura.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Anna Śruborz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HALO NATURA z siedzibą w Katowicach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standarty e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz przeprowadzonych transakcji.

 1. Sklep internetowy halonatura.pl, działający pod adresem www.halonatura.pl oraz sprzedaż w nim towarów drogą elektroniczną, prowadzone są przez przez Anna Śruborz , prowadzących działalność gospodarczą pod firmą HALO NATURA  z siedzibą w Katowicach, ul. Zawiszy Czarnego2/34, 40-872 Katowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: halonatura@wp.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. (NIP: 6342390792, REGON: 362587520), dalej zwaną „Sprzedającym”.
 2. Adresem elektronicznym sklepu internetowego Sprzedającego jest: www.halonatura.pl
 3. Adres mailowy Sprzedającego to halonatura@wp.pl;
 4. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów 5 dni w tygodniu.
 5. Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z:
 6. ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
 7. ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);
 8. ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);
 9. niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Regulamin określa: Klient może uzyskać treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 11. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 12. zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego;
 13. warunki i tryb zawierania umów Sprzedaży drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
 14. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach sklepu internetowego
 15. ceny i warunki płatności kupowanego Towaru;
 16. warunki oraz sposób i termin dostawy zakupionego Towaru;
 17. warunki i tryb rozwiązywania/odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Klienta;
 18. warunki i tryb rozwiązywania Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego;
 19. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów;
 20. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną;
 21. wymagania techniczne, pod stronie Klienta, niezbędne dla realizacji tych usług oraz zawiera
 22. politykę prywatności i bezpieczeństwo danych Klienta;
 23. prawo rządzące Umowa Sprzedaży oraz właściwość miejscową sądu rozpatrującego ew. spór pomiędzy Sprzedającym a Klientem
 24. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w §4. "Warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży"

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającemu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.

 

§ 2. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  a) firmę kurierską
  b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat)
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) - serwis internetowy dostępny pod adresem halonatura.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie laroma.pl.
 14. Sprzedający - oznacza HALO NATURA Anna Śruborz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Halo Natura Anna Śruborz z siedzibą w Katowicach (40-872), ul. Zawiszy Czarnego 2/34, NIP6342390792: , REGON: 362587520, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: halonatura@wp.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 15. Towar - produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Umowa Sprzedaży - oznacza Umowę Sprzedaży Towaru(ów) zawartą na zasadach określonych w Regulaminie, zawartą między Sprzedającym a Klientem na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego w wyniku oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu do realizacji Zamówienia Klienta (oraz pod warunkiem, w przypadku wyboru płatności Shoper, że zamówienie zostanie opłacone).
 17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.                                   

 

§ 3. REJESTRACJA                 

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa i nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Rejestracja umożliwia logowanie Klienta do Sklepu na stronie halonatura.pl
 6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 
§ 4. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach www sklepu internetowego halonatura.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl. .
Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym halonatura.pl na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
a) Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
b) Sformułowanie "Najlepiej spożyć/zużyć przed" dla produktów spożywczych oznacza datę minimalnej trwałości : "Najlepiej spożyć przed". Dla pozostałych produktów należy czytać "Zużyć przed".
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)
Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego halonatura.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki (chyba, że jest to odrębnie zaznaczone).
Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego halonatura.pl
Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata). Może być także dokonywana przez dostępnych na stronach www sklepu internetowego halonatura.pl lub portalu internetowego Allegro.pl Agentów Rozliczeniowych.
- za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej do każdego zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
- Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. Prosimy o sprawdzanie również skrzynki Spam.
- Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli nadanego na adres: HALO NATURA , ul. Zawiszy Czarnego 2/34, 40-872 Katowice lub elektronicznie na adres halonatura@wp.pl W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji HALO NATURA traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
- W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci transakcji poprzez serwis PayPal, Halo Natura dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Halo Natura kosztów transakcji liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis PayPal jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności w paczkomacie firmy INPOST Sp. z o.o., która odbywa się za pomocą karty kredytowej lub płatniczej, Halo Natura ma prawo doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Halo Natura kosztów transakcji liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową. Niniejsza opłata jest pobierana niezależnie od opłaty pobieranej tytułem kosztu dostawy przesyłki do paczkomatu firmy INPOST Sp. z o.o.

 

§ 5. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową halonatura.pl, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na tejże stronie, w tym podanie danych wskazanych tamże jako obowiązkowych.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu dokonuje wyboru zamawianych Towarów, którymi jest zainteresowany i kompletuje zamówienie. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności.
 5. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, a po wypełnieniu przez Klienta wszystkich pól w żądane dane, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, poprzez wyświetlenie podsumowania składanego Zamówienia.
 6. Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 7. Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 8. Przed wysłaniem Zamówienia (poprzez naciśnięcie pola potwierdzającego jego złożenie), Klient potwierdza także, że akceptuje treść Regulaminu.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi (o ile jest zgodne z Regulaminem) złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów i zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
 11. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 12. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 13. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 14. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności Przelew tradycyjny, dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie zostało opłacone)
 15. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 16. Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z osobą, która nie ukończyła 18 lat, o czym potencjalny Klient zostanie powiadomiony.
 17. Sprzedający może wprowadzić limit ilości sztuk zakupu Towaru. Może też wprowadzić limit wartości nabycia Towaru w przypadku wskazania przez Klienta płatności w trybie „za pobraniem”.
 18. Sprzedający może odmówić Klientowi zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub wszystkich Towarów, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd Sprzedającego;
  2. naruszył dobra osobistych osób trzecich, w szczególności dobra osobistych innych Klientów;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 19. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z: przepisami obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 20. Klienta obowiązuje zakaz:
  1. rozsyłania i/lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)

 

§ 6. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI KUPOWANEGO TOWARU

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ze wskazaniem jego stawki), czyli stanowią ceny brutto.
 2. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 14 dni, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary
  1. tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. gotówką za pobraniem, dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  3. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).
  4.  płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl oraz https://www.paypal.com/pl.

  5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl oraz PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  6.  BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

  7.  PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

  8.  

   Termin płatności: 

  9.  

    

    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  10.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 7. WARUNKI ORAZ SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY ZAKUPIONEGO TOWARU

 Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.halonatura.pl=rejestracja lub poprzez dodanie produktów do koszyka bez rejestracji i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Warunkiem świadczenia sprzedaży przez Sklep jest spełnienie wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu przez Klienta tj. komputer, połączenie z siecią Internet, dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. 
 Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
a) dokonywania zakupów w sklepie internetowym halonatura.pl,
b) jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
c) jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
d) opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji ze strony halonatura.pl,
e) prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
a) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
• realizacji umowy przez Sprzedającego,
• informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy halonatura.pl.
b) powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego halonatura.pl,
c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie zakupu w serwisie Sprzedawcy. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu halonatura.pl
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.halonatura.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez zalogowanie stronie w serwisie firmy halonatura.pl
W celu zakupu produktów w sklepie internetowym halonatura.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie może być anulowane. W przypadku zamówienia w serwisie Allegro po tym terminie występujemy do Allegro o anulowanie sprzedaży i zwrot prowizji.
Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

§ 8. DOSTAWA

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym halonatura.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

W przypadku wysyłki zamówienia za granicę, Klient powinien się skontaktować w celu ustalenia kosztów wysyłki.
Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej: InPost  we wskazanym przez Klienta miejscu.

Forma wysyłki determinuje czas jej dostarczenia (do tego czasu wliczane są tylko dni powszednie):
• przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem InPost jest dostarczana w ciągu 24h od nadania (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu dla Kuriera),
• przesyłka do paczkomatów jest realizowana za pośrednictwem InPost SA w ciągu max. 48h (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu komórkowego - Klient jest informowany o kodzie dostępu do paczkomatu  za pośrednictwem sms'a)
• przesyłka listem poleconym jest realizowana za pośrednictwem InPost SA w ciągu 72h.
Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany każdorazowo w podsumowaniu zamówienia, po wyborze lub potwierdzeniu opcji dostawy.
Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 4 dni roboczych. Wiekszość naszych zamówień wysyłamy w ciągu 24h.  Maksymalny czas nadania przesyłki to 48h. Gdyby realizacja miała przekroczyć 48h (w przypadkach losowych, czy też braków magazynowych) powiadamiamy Klienta mailowo i Klient decyduje czy będzie oczekiwać na realizację czy wybiera natychmiastowy zwrot gotówki.

- Zamówienie złożone do godz. 13.00 jest przyjęte do realizacji tego samego dnia. Po tej godzinie, przyjęcie następuje dnia następnego. O przyjęciu do realizacji zamówienia decyduje wybrana forma płatności. Płatność dokonana za pośrednictwem Agentów Rozliczeniowych lub przesyłka pobraniowa jest przyjmowana do realizacji natychmiast. W przypadku bezpośredniej wpłaty na rachunek bankowy – wysyłka jest realizowana po odnotowaniu wpływu na nasz rachunek.
- W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
- W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy InPost, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
- Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze.  Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem po uregulowaniu płatności.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres mailowy: halonatura@wpl.pl
Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres mailowy halonatura@wp.pl Zaleca się, by w miarę możliwości Klient sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.
W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
a) wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,
b) umieszczenia uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
c) zgłoszenia tego faktu do halonatura.pl w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez maila na adres halonatura@wp.pl, a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez INPOST Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do halolaroma.pl za pośrednictwem maila: halonatura@wp.pl w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.

 

§ 9. RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TOWARÓW

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 7. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, należy kierować w formie pisemnej na następujący adres Sprzedającego: HALO NATURA Anna Śruborz, ul. Zawiszy Czarnego 2/34, 40-872 Katowice.
 8. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.
 9. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 10. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres halonatura@wp.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 10. WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient, domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od Dostawcy.
 4. Klient aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Sprzedającemu pisemne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to należy przesłać pocztą elektroniczną (adresy podane są w rozdziale 1. Regulaminu) lub wysłać pocztą na adres Sprzedającego (HALO NATURA Anna Śruborz, ul. Zawiszy Czarnego2/34, 40-872 Katowice). Oświadczenie Klienta musi zawierać informacje wskazane w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego ustawowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Klient może (ale nie ma takiego obowiązku) wykorzystać, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, formularz o którym mowa powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle Klientowi, na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 9. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu całą otrzymaną należność oraz koszty dostarczenia Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu wysyłki oferowanego przez Sprzedającego.
 11. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 12 poniżej).
 14. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.
 15. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 16. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedającemu na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, za pośrednictwem poczty lub innego uzgodnionego przewoźnika. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: HALO NATURA Anna Śruborz, Zawiszy Czarnego 2/34, 40-872 Katowice.
 17. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 18. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 19. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 20. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 23. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w pkt. 1 i 2 powyżej.

 

§ 11. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:
  1. formularza kontaktowego;
  2. wysyłania Newsletter’a;
  3. prowadzenia Konta Klienta;
  4. publikowania opinii Klienta.
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego.
 5. Rezygnacja z usługi  „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.
 6. Z usługi wysyłania Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść Newsletter’a  oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z nieodpłatnej usługi Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 12. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedającemu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 13. Usługa publikacji opinii Klienta polega na umożliwieniu przez Sprzedającego, Klientom posiadającym Konto Klienta zamieszczania na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Sprzedający nie ma obowiązku publikowania na stronie internetowej Sklepu opinii Klienta.
 14. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 15. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy to zablokowanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności w przypadku przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi podobnymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 12.WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w systemie przelew na rachunek bankowy – Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli należność nie wpłynie na jego konto w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysyłane jest Klientowi pocztą elektroniczną.

 

§ 13. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający zapewnia że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania, usuwając wszelkie ew. nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, w szczególności nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Klienci mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres Sprzedającego (HALO NATURA Anna Śruborz, ul. Zawiszy Czarnego 2/34  40-872 Katowice lub adres: halonatura@wp.pl podając ich opis i datę wystąpienia.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie 14 dni lub innym terminie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający usunie wskazane nieprawidłowości w najkrótszym technicznie możliwym terminie.

 

§ 14. ROZWIĄZANIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 15. WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to:
  1. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
  2. Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
  3. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
  4. Chrome 15.x,
  5. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 4. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

§ 16.DODATKOWE INFORMACJE HANDLOWE

Sprzedający na swoich stronach internetowych informować będzie Klientów o aktualnych działaniach promocyjnych, w tym obniżkach cen lub innych korzyści związanych z promowanym Towarem, określając czas ich trwania oraz warunki niezbędnych do skorzystania z tej promocji.

 

§ 17. DODATKOWY (USTAWOWY) ZAKAZ OBOWIĄZUJĄCY KUPUJĄCEGO

Klient zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

§ 18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI
 

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 19.  POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU.

AKCEPTUJĄC REGULAMIN, AKCEPTUJESZ JĄ JEDNOCZEŚNIE.

 

Dane Administracyjne danych osobowych 

Halo Natura Anna Śruborz, Zawiszy Czarnego 2/34, 40-873 Katowice, NIP 6342390792, REGON 362587520

 

Zasady i przetwarzanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Polski.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane są administrowane przez firmę HALO NATURA Anna Śruborz.

Tym samym nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

W określonych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, jakie obejmują przez nas umowy powierzenia przetwarzania.

Jakie są postawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartych umów zgodnie z przepisami RODO.

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi.

Uaktualnienie zasad naszej polityki prywatności

Jeśli zajdzie konieczność zmian polityki prywatności , jej obowiązująca wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce REGULAMIN.

Pliki cookies

Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.

Jak używamy plików cookies?

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

- cookies sesyjne : są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.

- cookies trwałe : są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Używamy plików cookies w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej.

Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawienia oferty interesującej dla użytkowników.

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu tzn. w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Ciebie z serwisu.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, jedynie gdy wyrazisz na to odrębną zgodę.
Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Zastrzegamy sobie jedynie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU - WZÓR
Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

HALO NATURA Anna Śruborz
ul. Zawiszy Czarnego 2/34
40-872 Katowice
                              
 
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia___________ dotyczącej _________ * nazwa towaru
Proszę o zwrot środków przekazem pocztowym na adres_________________
lub na konto nr______________________* proszę wybrać właściwe
          
                                                                                     
podpis Konsumenta
/jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej/

 

 
 
                                            
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl